[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت داخله

حکومت کاشان و مضافات

نمره [ناخوانا]

مورخه ۴ برج [ناخوانا] ۱۳۰۰

ضمیمه [ناخوانا] نوشتههای آقای [ناخوانا]

 

مقام منیع وزارت جلیله داخله دامت شوکته

در قضیه اختلافات دودستگی کاشان کاملاً خاطر مبارک مستحضر و حاجت بعرض نیست و هر روزی بیک نوعی تولید زحمت مأمورین حکومت میشوند تا اینکه در بدو ورود تلگرافاً در تحت نمره ۵۶۲ معروض داشت که آقا سید احمد درب بیدنی اخوی زاده آقای آ میرزا سید حسن نماینده محترم کاشان بسته شدن مدرسه وحدت بشر را مستمسک نموده و در منزل آيت الله آقای ملا حبیب الله در حضور فدوی مورد بحث قرار داده و وقایع اینمدت را فدوی قبلاً در تحت نمره فوق الذکر بعرض رسانیده بود تا اینکه روز عاشورا آقا سید محمود صدرالواعظین در سر منبر در مدرسه سلطانی با حضور هشت نه هزار جمعیت بسته شدن مدرسه و اضمحلال جماعت بهائی را برشته مذاکره درآورده و اهالی فوراً در صدد بعضی اقدامات شده نظر باینکه شخص صدرالواعظین سید محترمی بود و اگر نسبت باو مذاکره میشد اسباب سوءظن اهالی از فدوی و سایر مأمورین دولتی میگردید این بود که بهر نحوی بود بمساعدت آقای احتشام دیوان رئیس دفتر حکومتی و مأمورین نظمیه و ژاندارمری که در انجمن حضور داشته بودند جلوگیری و فوراً از قضیه بنده را مستحضر و یک عده اژان و ژاندارم با رئیس نظمیه با آقای دوام الدوله اعزام داشته پس از ورود آنها قضیه خاموش و اتفاقی رخ نداد وآقا علی خیاط که بصدرالواعظین در موقع خروج از منبر طرف مذاکره شده بود باداره حکومتی جلب و بعد از چندین ساعت نصیحت بآقا علی و صدرالواعظین و آشنا بهیات و سیاست زندگانی خودشان فیمابین آنها را اصلاح داد. بعد از چند ساعت در مدرسه درب بیرون که مجلس روضه خوانی آقا آ سید احمد است بعضی مذاکرات بالای منبر و بعد از قول آیت الله آقای ملا حبیب الله حکم به تعطیل مجالس عزاداری و تشویق در روز یازدهم اهالی را بمدرسه آ سید احمد و خراب نمودن مدرسۀ وحدت بشر و طرفیت با جماعت بهائیه نموده بودند بمحض اطلاع فوراً دوام الدوله و احتشام دیوان و چندین نفر از مصلحین شهر بمنزل آقای ملا حبیب الله فرستاده نظر به جدیت فدوی و فهمانیدن نتایج بعد آنرا به مرتکبین امر آقای ملا حبیب الله قضیه را تکذیب و فوراً نوشتجاتی از آقای ملا حبیب الله در پراکندگی جمعیت گرفته آنچه بتوسط آقایان مزبورآ سید احمد درب بیدنی خواستم جلوگیری از این اقدامات نمایم فایده نکرد ناچار ساعت هفت از شب گذشته با حضور رئیس تلگرافخانه، کفیل ژاندارمری را خواسته دستورات لازمه دادم و مجدداً آقای احتشام دیوان و دوام الدوله را نزد آ سید احمد فرستاده و تهدید نمودم که اگر اهالی را متفرق نکردید بقوۀ جبریه نظامی آنها را متفرق خواهم نمود. وقتیکه وضعیت را اینطور دیدند از راه اصلاح پیش آمدند چون صبح از اطراف و دهات جماعتی بمسجد جمع شده بودند از طرفی مجدداً حکمی برای تفرقه از آقای ملا حبیب الله گرفته به مسجد فرستادم از طرف دیگر هم مأمورین ژاندارم سواره و پیاده و آژان در نقاط لازمه پست گذارده و اهالی را متفرق و مراجعه بمرکز شد پس از آن اشخاص که در صدد انقلاب و رسیدن بمقاصد خود بودند چون موفق بمقصود نشدند آقایان علما را تحریک نموده چنانچه از مرکز جواب مساعد نرسید مجدداً تجدید انقلاب نمایند فدوی هم نظر به چند روزه طغیان عزاداری بطور ملایمت و رأفت با افراد اهالی رفتار و آنها را امیدوار بمراحم دولت مینمود و بالاخره در جلسۀ دیروز در منزل حجةالاسلام آقای آ میرزا ابوالقاسم مجتهد نراقی آقای حاجی میرزا [ناخوانا] مجتهد نراقی و چند نفر از آقایان علماء دیگر هم حضور داشتند چند مجالس عزاداری در این چند روزه نسبت بسابق کمتر شده است با آقایان علماء اظهار نمودم که اقدامات اینمدت شماها تماماً بر خلاف عقیده و صلاح بنده  و دولت بوده است صلاحیت شما این بود که قبل از عاشورا کتباً از مقام مقدس ریاست وزراء عظام و وزارت جلیله داخله درخواست نمائید که مدرسه وحدت بشر در تحت پروگرام وزارت و جلیله معارف باشد. این بود که تلگرافاً تقاضا نموده و اذعان باقدامات بی رویهگی اینمدت خود نموده و عصر دیروز آقای آ سید محمد تقی پشت مشهدی که سردستۀ بستگان آقای آ میرزا سیدحسن نماینده محترم مجلس است از قمصر بکاشان آمده و در بدو ورود بادارۀ حکومتی حضور بهمرسانیده و تقاضای اصلاح قضیه را نموده و ضمناً عُهدهدار شدهاند که اصلاح دودستگی بشود. این است که فدوی تلگرافاً در تحت نمره ۷۲۳ توسط آقای آ میرزا سیدحسن نماینده محترم کاشان بوزارت جلیله متبوعه معروض و در این چند روزه درصددم که بهر نحوی میدانم فیمابین دودستگی را اصلاح داده و از نتیجه خاطر مبارکرا مستحضر دارد ولی راجع بمدرسه وحدت بشر هم مستدعی است بطوریکه آقایان علماء تقاضا نمودهاند امر شود مدرسه مزبور در تحت پروگرام وزارتجلیله معارف بوده که رفع مذاکرات هم بشود. در خاتمه خاطر مبارکرا مستحضر میدارم که فدوی در مدت خدمتگزاری بدولت در هر یک از وزارتخانه ها عادت بصدق عرایض کردهام و هیچوقت مطالب خود را از وزارت متبوعه پوشیده و پنهان نکرده چنانچه زحمات این چند روزه و استراحت نکردن چندین شب باعث علت مزاج و چند روز است گرفتار مالاریا شده در مقابل این زحمات مکافات بنده کسر حقوق دیوانی از حقوق اداری شده و باید با ماهی تقریباً دویست تومان حفظ آبرو نموده و حیثیت دولت را ملاحظه کند. در صورتیکه ممکن است تحقیق فرمایند از بدو ورود دیناری بهیچ اسم و رسم قبول نکرده حتی بیست و چهار ساعت بعد از ورود اعلانی منتشر و کلیه امورات حقوقی را راجع بعدلیه محل نموده و عاقبت خدمات و درستکاری بنده این بیمرحمتیها بوده است با تمام اینمطالب و محذورات امیدوارم تا مدتیکه در این مأموریت باقی هستم نگذارم اتفاق سوئی رخ بدهد. لازم است خاطر مبارک را متذکر نماید که جناب مستطاب آقای آ سید محمدتقی از اشخاص نیک نفس و صحیح العمل این ولایت هستند که میتوان عرض نمود که وجود معزی الیه در این شهر نادر. مردم این شهر بجز فتنه و فساد و ضدیت با یکدیگر هیچ کاری ندارند و حقیقتاً آقای آ سید محمدتقی مثل اینست که از اهالی اینولایت نیستند چون در این قضایا حق را با بنده ملاحظه کردند فوراً در اصلاح کار کوشیدند خیلی متأسف هستم که در تلگراف نمره ۶۵۵ اسم آقای آ حسن مدیر اشتباه در رمز شده بود و جناب معزی الیه هم یکی از اشخاص نیک فطرت و وطن دوست هستند.

 

[مهر و امضاء] [ناخوانا]     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]