[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

 

وزارت کشور

استانداری استان اصفهان

شماره: ۲۳/ م

تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۴۱

محرمانه

 

ادارۀ کلّ فرهنگ استان اصفهان

محترماً بازگشت به شمارۀ ۱۸۷/ م – ۱۸ تیر ۱۳۴۱ به قراری که تحقیق شد، دو نفر بانوی بهائی در قریۀ اسکندری مشغول فعّالیّت هستند، ولی کارمند دولت نبوده و بستگی به هیچ‌یک از مؤسّسات دولتی ندارند.

رئیس فرهنگ شهرستان فریدن، صدیقیان

۲۳۱/ م – ۳۰ تیر ۱۳۴۱

 

[نوشته تایپ شده در زیر نامه] رونوشت پیرو نامۀ شمارۀ ۱۴۸۶۶ – ۲ تیر ۱۳۴۱ جهت استحضار و اقدام استانداری محترم استان اصفهان ارسال می‌گردد.

رئیس ادارۀ کلّ فرهنگ استان اصفهان، موسوی

رونوشت برابر اصل است، [امضا]

مهر: وزارت کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]