[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری هفتم

اداره: -----

رونوشت: ----- شماره: ------ مورخه: ------ وزارت /اداره که اصل آن بشماره: ----- ثبت شد.

 

جناب آقای قوام استاندار هفتم

اختلافی بین بهائیان و مسلمانان آباده تولید. سرهنگ امانپور از طرف نیرو برای بازرسی اعزام. با ملاحظه موقعیت‘ تشکیل حکومت نظامی داده، چند نفر مفسدین طرفین زندانی. اهالی دکاکین را بسته. فعلا آرامش برقرار. جریان کلی پست تقدیم [میشود].

 

۱۲ خرداد ۱۳۲۳

رونوشت برابر اصل است [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]