[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره: -----

دایره: ----- شعبه: -----

 

شماره عمومی: -----

شماره خصوصی: -----

جزوه دان: -----

پرونده: -----

 

نوع پیش نویس: -----

موضوع پیش نویس: -----

پیوست: -----

پاکنویس کننده: -----

تاریخ پاکنویس: ----- ماه تاریخ ثبت: ----- ماه تاریخ تحریر: ----- ماه تاریخ خروج: ----- ماه: ----- ۱۳۲

 

محرمانه

 

جناب آقای نخست وزیر

رونوشت تلگراف رمز شماره ۰۴۷۹ فرمانداری آباده به استانداری هفتم راجع به اقدامات بهائیها در آباده ذیلاً برای استحضار خاطر عالی معروض میگردد به فرمانداری آنجا تلگرافاً دستور داده شد اسامی کلیه مأمورین دولتی را که بهائی هستند با ذکر سمت آنها اطلاع بدهند.

 

وزیر کشور [امضاء]

[کلمه ناخوانا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]