[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت کشور

شماره: ۳۶۶۱- ۷ ن

تاریخ: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۱

 

استانداری اصفهان

رونوشت نامۀ حضرت آیت‌اللّه آقای شهاب‌الدّین الحسینی المرعشیّ النّجفی در مورد تشنّج و ناراحتی که از طرف عدّه‌ای در قریۀ اسکندری فریدن برای مسلمانان فراهم گردیده، به ضمیمه ایفاد می‌شود. مقرّر فرمایند بر طبق دستورات، از اعمال خلاف رویّۀ اشخاص جلوگیری به عمل آورده، اقدامات لازم در حفظ نظم و امنیّت محلّ معمول و نتیجه را به وزارت کشور اعلام دارند.

وزیر کشور

۳۶۶۱- ۷ ن – ۲۹ اردیبهشت [۱۳۴۱]، رونوشت به ضمیمۀ رونوشت نامۀ حضرت آیت‌اللّه آقای نجفی به ژاندارمری کلّ کشور ارسال شود که به مأمورین مربوطه تعلیمات لازم در حفظ نظم و جلوگیری از اعمال خلاف، صادر و نتیجه را اعلام دارند.

۳۶۶۱- ۷ ن – ۲۹ اردیبهشت ۱۳۴۱، رونوشت به ضمیمۀ رونوشت نامۀ حضرت آیت‌اللّه برای اطّلاع و اقدام لازم به فرمانداری فریدن فرستاده شود.

وزیر کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]