[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارهٴ سیاسی

 

[تاریخ: ۲۰ فروردین ۱۳۲۲]

شمارۀ: ۷۹ / س

 

استانداری هشتم

عطف به شمارۀ ۳۶۶ مورّخ ۲۵ اسفند ۱۳۲۱ متضمّن رونوشت شهربانی و فرمانداری زابل و تظاهراتی که از طرف بهائی‌ها می‌شود، قدغن فرمایید از هرگونه تظاهرات و مناقشاتی که بین مسلمانان و بهائی‌های زابل تولید می‌شود، جلوگیری نمایند.

وزیر کشور

 

[دستنوشته ۱:] فرمانداری زابل که اقدام نموده است. ۲۰ فروردین ۱۳۲۲.

[دستنوشته ۲:] چون استانداری هشتم کسب تکلیف نموده، برای تأیید اقدامات فرمانداری زابل این نامه نوشته شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]