[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری سوّم

 

تاریخ: ۷ اسفند ۱۳۲۲

شمارۀ: ۴۱۱۷

ضمیمه: ۱ [برگ]

 

محرمانه

 

ریاست ناحیهٴ (۲) ژاندارمری آذربایجان

پیرو نامهٴ شمارۀ ۲۴۲۲۵ – ۴ اسفند ۱۳۲۲ اینک رونوشت گزارش شمارۀ ۳۵۵۲ / ۱۹۶۹ – ۶ اسفند ۱۳۲۲ شهربانی استان سوّم در پیوست فرستاده می‌شود. قدغن فرمایید متّهمین را با صورت مجلس در دادسرای تبریز برای بازپرسی و تعقیب حاضر نمایند و نتیجه را اعلام دارند.

معاون استانداری استان سوّم، مبصّر روشنی

رونوشت برای اطّلاع و اقدام در پاسخ نامهٴ شمارۀ ۳۵۵۲ / ۱۹۶۹ – ۶ اسفند ۱۳۲۲ به شهربانی استان سوّم فرستاده می‌شود.

معاون استانداری استان سوّم، مبصّر روشنی

 

رونوشت تمام بالا و ضمیمهٴ آن برای اطّلاع در پیرو نامهٴ شمارۀ ۴۰۸۸ – ۶ اسفند ۱۳۲۲ به وزارت کشور تقدیم می‌شود.

معاون استانداری استان سوّم، مبصّر روشنی، [امضاء: مبصّر روشنی]

 

[مهر: ورود به دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۲۵۹۹، تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۲۲].

[دستنوشته:] سیاسی.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]