[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ سیاسی و گذرنامه

شمارۀ: ۱۰۸۹ /۲۳۲

به تاریخ: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۲۳

محرمانه

 

جناب آقای نخست وزیر

با عطف به مرقومهٴ شمارۀ ۱۴۶۷ ــ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۲۳ راجع به شکایات واصله از سوء رفتار مردم در شهرستان‌ها نسبت به بهائی‌ها، معروض می‌دارد به استان داری‌ها و فرمانداری‌های وابسته رمزا دستور مؤکّد تلگرافی داده شد که با وسایل ممکنه از این نوع عملیّات و بروز هر گونه فتنه و آشوب جدّاً جلوگیری نموده و هویّت محرّکین اصلی را اطّلاع دهند.

از طرف وزیر کشور، [امضاء: سروری]

 

[حاشیهٴ ۱:] ملاحظه شد. ۲۱ اردیبهشت

[حاشیهٴ ۲:] پیشینه ۲۳ اردیبهشت

[حاشیهٴ ۳:] نمره ۳۳۹ ــ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]