[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری هفتم

 

[تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۳۲۳]

[شمارۀ: ۲۹۲۹]

 

محرمانه و مستقیم

 

ادارۀ شهربانی شیراز

عین مادّهٴ ۱ گزارش شمارۀ ۶۸۴ فرمانداری نظامی شیراز را ذیلاً درج می‌نماید: طبق اطّلاع، اخیراً عدّه[ای] از بهائی‌ها به ریاست آقایان متّحد رییس داروخانهٴ جاوید و مستقیمی ساعت‌ساز و چند تن از فامیل بدری و گلشن، شب‌ها مجلس تبلیغی تشکیل داده و مسلمانان را دعوت به دین بهائی می‌کنند. دستور فرمایید در اطراف موضوع بررسی نموده، نتیجه را اعلام دارند.

به جای کفیل استانداری هفتم

۲۹۲۹ – ۱۴ خرداد ۱۳۲۳

رونوشت برای استحضار به وزارت کشور تقدیم می‌شود.

به جای کفیل استانداری هفتم، [امضاء]

 

[دستنوشته ۱:] سیاسی، ۲۸ خرداد ۱۳۲۳.

[دستنوشته ۲:] به عرض برسد.

[دستنوشته ۳:] بایگانی، ۸ خرداد [۱۳۲۳].

[ مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۱۶۶۸۰، تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۲۳].

[ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۲۲۵۱، تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۲۳].

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]