[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری سوّم

 

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۲۲

شماره: ۴۱۸۶

پیوست: ۱ [برگ]

 

محرمانه

 

ادارۀ شهربانی استان سوّم

پیرو شمارۀ ۴۱۷۰ – ۱۳ اسفند ۱۳۲۲ موضوع عملیّات شیخ محسن واعظ، مقتضی است قدغن فرمایید زودتر قضایا را رسیدگی نموده، همان‌طوری که دستور داده شده مطالب را تحقیق و همچنین سابقهٴ عملیّات مشارٌالیه را که جماعت را تحریک به بلوا نموده، گزارش بدهید تا دستور اقدام آن صادر شود و در صورتی که سابقاً این شخص مورد تعقیب واقع شده، شرح آن را هم اطّلاع دهید.

معاون استانداری استان سوّم، مبصّر روشنی

رونوشت بالا با رونوشت گزارش سرهنگ امیر پرویز فرمانده هنگ ژاندارمری تبریز در پیرو معروضهٴ شمارۀ ۴۱۷۱ – ۱۳ اسفند ۱۳۲۲ برای اطّلاع به وزارت کشور تقدیم می‌شود.

معاون استانداری استان سوّم، مبصّر روشنی، [امضاء: مبصّر روشنی]

 

[مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۳۵۱، تاریخ: ۱۹ فروردین ۱۳۲۳]

[مهر: ثبت کلّ وزارت کشور، شمارۀ: ۲۳۸، تاریخ: ۱۰ فروردین ۱۳۲۳].

[دستنوشته ۱:] به عرض برسد.

[دستنوشته ۲:] سابقه، ۱۲ / ۱.

[دستنوشته ۳:] سابقه در ادارۀ سیاسی است. ۱۲ فروردین ۱۳۲۳.

[دستنوشته ۴:] عیناً به ادارۀ سیاسی فرستاده شود.

[دستنوشته ۵:] بایگانی.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]