[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی[۱]]

بخش هفتم، اقلیتها

[صفحه:] ۶۰۷

 

بسمه تعالی

شماره ۹۷۱۱۷۸

تاریخ ۲۶ دی ۱۳۷۸

 

برادر گرامی جناب آقای انصاری

معاونت محترم وزیر کشور و رییس سازمان ثبت احوال کشور

 

ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۸۹۸۸ - ۷۸ /م مورخ ۹ دی ۱۳۷۸ دفتر رییس جمهور محترم منضم به نامه شماره ۱۲۳۲۷۸ /م مورخ ۴ دی ۱۳۷۸ هیأت محترم پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی و ضمایم آن در خصوص اصلاح بخشنامه مربوط به قید مذهب برای ثبت ازدواج، مقتضی است با توجه به اصول سیزدهم و چهاردهم قانون اساسی، بخشنامۀ شماره ۴۴۶۲۱۱ /م ن مورخ ۱۳ بهمن ۱۳۶۷ دولت و مصوبه جلسه ۲۳۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده است، نسبت به موضوع رسیدگی و نتیجه را اعلام نمایند.

 

سعید تقدیسیان

قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور

رونوشت:

- دفتر رییس جمهور محترم بازگشت به نامه شماره ۸۹۸۸ - ۷۸ /م مورخ ۹ دی ۱۳۷۸

- حجةالاسلام جناب آقای موسوی لاری وزیر محترم کشور

- دبیرخانه هیأت محترم پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی

- دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور

- اداره کل حقوقی - آرشیو نظرات – ۲۲۵۹۶۲۴۵۵۸ - ۲۴۱۷۸

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] [از کتاب: وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ۱۳۷۶ - ۱۳۸۴، دکتر حسین مهرپور، تهران: نشر ثالث، ۱۳۸۴]