[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

از استانداری اصفهان

فرمانداری نطنز

شکوائیه آقای میرزای ریاضتی و حمید شکیبائی و عده‌ای دیگر از کشاورزان قریه کشه که طی شماره ۱۲ / ۱۳۶۵۷ - [تاریخ:] ۲۲ اسفند ۱۳۵۷ (تلگراف شهری) از طریق وزارت کشور واصل شده به پیوست ارسال میگردد.

خواهشمند است دستور فرمائید دقیقاً بخواسته آنها رسیدگی و از هرگونه تعرضی و تهدید نسبت به اهالی جلوگیری و نتیجه را ضمن اعاده مرجوعه به استانداری اعلام دارند.

رئیس دفتر رسیدگی شکایات

 

ضبط شود. ق- ۲۸ اسفند ۱۳۵۷

 

 [متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]