[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: ۱۰۹۹۷

شماره خصوصی: -----

جزوهدان: ۲۵

پرونده: -----

 

[آرم]

ریاستوزراء

 

نوع رونوشت: نامه

موضوع رونوشت: -----

پیوست: -----

پاکنویس کننده: -----

 

تاریخ نوشتن: اوّل آبانماه ۱۳۱۶ تاریخ پاکنویس: ۲ آبان ۱۳۱۶ تاریخ ثبت: ۳ آبانماه ۱۳۱۶

 

ایالت شرقی آذربایجان

بر اثر وصول تلگرافات شکایت آمیز عدّۀ از اهالی تبریز راجع باقدامات اصغر محسنی که موجب تبعید آنها شده است بوزارت داخله دستور داده شده موضوع را رسیدگی و در رفع شکایت اقدام نمایند بطوریکه اطّلاع میدهند در نتیجه رسیدگی‎‎هائی که بوسیلۀ کمسیون بعمل آمده و ایالت نیز موافقت نمودهاند دوری چند نفر از رعایای قریه سیسان ضرورت یافته و بعداً شنیده شده است که اساس اشتغال آنها موضوع طریقه مذهبی آنها است قدغن فرمایند ضمن توضیح از چگونگی قضیه نظریه ایالت را در اینباب اعلام نمایند.

رئیسالوزراء [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]