[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

تاریخ: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۰

شمارۀ: ۲۸۰

 

تلگراف رمز

 

جناب آقای وزیر دادگستری

شمارۀ ۵، گزارش لشکر شش خوزستان حاکی است که نه تنها در اهواز بلکه در شهرستان لرستان و به ویژه در خرّم‌‌آباد بهائی‌ها دایرهٴ تبلیغات را وسیع‌تر کرده و با تشکیل جلسات مشغول تغییر افکار جوانان می‌باشند. از جمله در خرّم‌‌آباد شب دوّم اردیبهشت به مناسبت عید رضوان در محفلی که از عدّه[ای] کارمندان دولتی و ادارات کشوری ترکیب شده بود، لایحه[ای] خوانده شده که مندرجات قسمت اخیر آن عیناً نقل می‌شود: اهل بهاء را شایسته چنان است مخصوصاً در این اوقات بیش از پیش به این مسأله مهمّ عطف توجّه فرمایند و اعمال و رفتار خود را با دستورات مبارک کاملاً و دقیقاً وفق دهند و یا واضح‌تر، به آیین بهائی زندگی کنند، یعنی چه تدبیر منزل و آداب و معاشرت و مجالست و مناسبات با اقربا و دوستان و مسایل خانوادگی و تربیت اطفال و عقد و نکاح و وصیّت و مراسم تدفین اموات و چه در حین انجام مشاغل کسبی و تجارتی و دولتی و غیره از مسایل افرادی و اجتماعی به دستور بهائی عمل فرمایند. پایان.

مندرجات این لایحه و مخصوصاً قید این‌که در این اوقات به ویژه باید به دستور بهائی رفتار کنند و دستور بهائی را در خدمات دولتی و تجارتی و اجتماعی دخالت دهند، قابل توجّه و دقت می‌باشد. در سرودی که به دست آمده بدگویی از عجم شده، اسامی کارمندان هم در گزارش جمعیّت به تفصیل ذکر و طرز تبلیغات آنان نیز بیان شده است. چون به فرمان مطاع مبارک مقرّر است این مطلب جدّاً بازرسی دقیقی شود، با مراجعه به لشکر شش خوزستان، پرونده را ملاحظه و مداقّه بفرمایید. این قبیل مجامع و تظاهرات مخصوصاً در نقاط مرزی باید جلوگیری و موقوف شود و آن‌چه کارمندان اداره‌های دولتی داخل این جریانات باشند، باید معلوم و نسبت به آنها اقدامات لازم بشود. مخصوصاً در مورد رؤسای اداره‌ها به ویژه ادارۀ فرهنگ بازجویی کامل به عمل آورده و زودتر نتیجه را اشعار فرمایند.

 

نخست وزیر، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۲۰

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]