[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی ۱۲۷۷۰

شماره خصوصی -----

جزوه دان -----

پرونده ۴ ١٠ / ۶ ص ۲۳

[آرم]

دفتر نخست وزیر

نوع پیش نویس -----

موضوع پیش نویس -----

پیوست -----

پاکنویس کننده

[امضا]

 

تاریخ نوشتن ----- ماه ----- تاریخ پاکنویس ۷ آبان ماه ----- تاریخ ثبت ۸ آبان ماه ۱۳۲۳

 

وزارت کشور

راجع بوقایع اخیر شاهرود آقای جمشیدی بازرس اعزامی به آن محل گزارش مبسوطی بوزارت دادگستری داده است دستور فرمایید با مراجعه بگزارش مزبور نسبت بمواردیکه نظر دارند، اقدام لازم به عمل آورند.

نخست وزیر

 

[امضا]

۶ آبان ۱۳۲۳

دبیران

۲ آبان ۱۳۲۳

[امضا]

۳ آبان ۱۳۲۳

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]