[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

شمارۀ عمومی: ۲۲۱۱۱

شماره خصوصی:------

جزوه‌دان:------

پرونده:-------

نوع پیش‌نویس:------

موضوع پیش‌نویس:------

پیوست:------

پاکنویس کننده:------

 

نوشتن تاریخ:-----ماه-----تاریخ پاکنویس:-----ماه----

تاریخ ثبت: ۲۴ بهمن ۱۳۲۴

 

وزارت کشور

طبق خبر تلگرافی واصل از اردستان بین اهالی (مسلمانان و بهائیان) اختلافاتی روی داده و ممکن است به نزاع و اختلال انتظامات محلّی منجر گردد. دستور فرمایید در این باب رسیدگی و اقدامات لازمه معمول دارند.

نخست وزیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]