[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

[تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۲۳]

[بدون شماره]

 

وزارت کشور

پیرو نامهٴ شمارۀ ۷۱۴ – ۲۱ تیر ١٣٢٣، راجع به شکایت بهائی‌هااشعار می‌دارد: دستور فرمایید کمیسیون منظور را زودتر تشکیل بدهند که برای حفظ انتظامات و جلوگیری از تحریکات و پیش‌آمدهای سوء تدابیر لازم اتّخاذ شود. نتیجهٴ تصمیم کمیسیون را هم هر چه زودتر اطّلاع فرمایند.

نخست وزیر

 

[دستنوشته ۱:] در صورت تصویب صادر می‌شود.

[دستنوشته ۲:] دبیران، ۱۵ مرداد ۱۳۲۳.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]