[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

شمارۀ: ۷۷۹۷

تاریخ پاکنویس: ۲۴ تیر [۱۳۲۳]

تاریخ ثبت: ۲۶ تیر ۱۳۲۳

 

وزارت کشور

رونوشت تلگراف مورّخ ۱۹ تیر ۱۳۲۳ از قوچان به امضای رحمانیان و هدایتی راجع به مضروب شدن چند نفر از بهائیان بجنورد، مستقیماً به آن وزرات فرستاده شده است. دستور فرمایید نسبت به اظهارات نام‌بردگان رسیدگی و اقدام مقتضی در تعقیب موضوع به عمل آورده، نتیجه را اطّلاع دهید.

نخست وزیر

 

[دستنوشته ۱:] صدیقی، ۲۰ تیر ۱۳۲۳

[دستنوشته ۲:] ملک‌الکلامی، ۲۱ تیر ۱۳۲۳.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]