[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

شمارۀ: ۱۷۲۵

تاریخ پاکنویس: ۲۵ آبان [۱۳۲۳]

تاریخ ثبت: ۲۹ آبان ۱۳۲۳

 

 محرمانه، فوری

 

جناب آقای منصور، استاندار استان نهم

عطف به نامهٴ شمارۀ ۲۰۷ – ۱۵ آبان ۱۳۲۳ در موضوع جلوگیری از تحریکات مذهبی و تشبّثات خلاف امنیّت و مقرّرات اشعار می‌دارد: در باب تأخیر صدور پاسخ استانداری از وزارت کشور توضیح خواسته شد و تأکید گردید که هر چه زودتر تصمیم آن وزارت‌خانه را به اطّلاع جناب عالی برسانند. ضمناً رونوشت بخش‌نامهٴ شمارۀ ۱۸۲۰۸ – ۳۱ مرداد ۱۳۲۳ وزارت دادگستری که به منظور جلوگیری از اختلافات مذهبی و مسلکی و تعقیب محرّکین به دادسراها و دادگاه‌ها صادر گردیده، تلواً برای اطّلاع ایفاد می‌شود.

نخست وزیر

رونوشت به ضمیمهٴ رونوشت نامهٴ شمارۀ ۲۰۷ – ۱۵ آبان ۱۳۲۳ استانداری استان ۹، پیرو نامهٴ ۱۳۰۳ – ۳ مهر ۱۳۲۳ برای اطّلاع و اقدام فوری به وزارت کشور ارسال و ضمناً اشعار می‌شود که معلوم فرمایند که چگونه تا به حال نسبت به صدور پاسخ استانداری نهم اقدام نشده است.

نخست وزیر

 

[دستنوشته ۱:] دبیران، ۲۴ آبان ۱۳۲۳.

[دستنوشته ۲:] رونوشت تهیّه فرمایید، ۲۸ آبان ۱۳۲۳.

[دستنوشته ۳:] تهیّه شد. ۲۹ آبان [۱۳۲۳].

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]