[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وزارت کشور

فرمانداری مراغه

[شمارۀ:] ۴۳۲۱

[تاریخ:] ۳۰ مهر ۱۳۲۳

 

مقام نخست وزیر

پاسخ تلگراف شمارۀ ۸۷۵۹ – ۱۹ مرداد ۱۳۲۳ دستور لازم به بخشداری‌های تابعه داده، در ضمن طبق گزارش دفتر فرمانداری بخش‌نامهٴ شمارۀ ۷۴۴ به فرمانداری نرسیده. مستدعی است مقرّر فرمایند عین بخش‌نامه یا رونوشت آن را به فرمانداری ارسال دارند.

فرماندار شهرستان مراغه، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] [مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۴۸۲۳، تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۲۳].

[حاشیهٴ ۲:] آقای دبیران، ۱۵ آبان ۱۳۲۳

[حاشیهٴ ۳:] پیشینه.

[حاشیهٴ ۴:] با پیشینه به عرض می‌رسد. ۱۶ آبان ۱۳۲۳

[حاشیهٴ ۵:] آقای دبیران، بخش‌نامه مربوط به بهائیان [ناخوانا] فعلاً ارسال آن لزومی ندارد. [امضاء] ۱۷ آبان ۱۳۲۳

[حاشیهٴ ۶:] بایگانی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]