[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

 

وزارت کشور

ادارۀ سیاسی

شماره: ۷۱۲۷ / ن ۱۵

تاریخ: ۱١ مرداد ۱۳۴۱

 

استانداری اصفهان

عطف به نامۀ شمارۀ ۱۴۱/ م – ۱۰ تیر ۱۳۴۱ راجع به فعّالیّت تبلیغاتی فرقۀ بهائی در قریۀ اسکندری فریدن، مقرّر فرمایید از هر گونه تظاهر و فعّالیّت تبلیغاتی فرقۀ مزبور و عواملی که ایجاد تشنّج و ناراحتی در محلّ نماید، به نحو مقتضی جلوگیری نمایند.

وزیر کشور

 

رونوشت عطف به نامۀ شمارۀ ۸۰۷۹/ ظ ۵ – ۲۰ مرداد ۱۳۴۱ جهت اطّلاع و صدور دستور لازم به مأمورین مربوطه به ژاندارمری کلّ کشور ارسال می‌شود.

وزیر کشور

 

رونوشت به ضمیمۀ رونوشت نامۀ شمارۀ ۸۰۷۹/ ظ ۵ – ۲۰ مرداد ۱۳۴۱ ژاندارمری کلّ کشور، به سازمان اطّلاعات و امنیّت کشور ارسال می‌شود.

معاون ادارۀ سیاسی، [امضا] ــ رئیس ادارۀ سیاسی، [امضا]

مدیر کل، [امضا]

وزیر کشور

٢١ مرداد ۱۳۴۱

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]