[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادسرای انقلاب اسلامی

استان کهگیلویه و بویراحمد

بسمه تعالی

شماره -----

تاریخ -----

 

[ناخوانا] سازمان تعاون روستائی استان کهگیلویه و بویراحمد [ناخوانا] که اینجانب به اتفاق برادر واعظی زاده حاکم شرع استان از قراء کتا، میمند، دره شور [ناخوانا] داشتیم از طرف بهائیان آن منطقه اظهار شد که کوپن سهمیه قند و شکر وغیره آنها [ناخوانا] و شرکت تعاونی حاضر به تحویل موضوع کوپن‌ها نیست چون تمامی افراد [ناخوانا] ایران مورد حمایت میباشند و علیرغم اینکه بهائیت از نظر جمهوری اسلامی ایران [ناخوانا] رسمی و قابل قبول نمی‌باشد مقتضی است دستور فرمایند بخاطر رعایت حال کودکان [ناخوانا] بزرگان آنها همه [ناخوانا] که شده است، کوپن سهمیه قند و شکر و غیره متعلق به آنان برای شرکت تعاونی اعتبارداشته و از آنان اخذ و کالای مربوطه در اختیار آنها قرار گیرد%

 [ناخوانا] دادگاه انقلاب اسلامی استان

محمد کریم واعظی زاده واعظی

دادیار [ناخوانا] انقلاب اسلامی [ناخوانا]

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]