[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت دادگستری

ادارۀ حقوقی

[شمارۀ: ۷۳۹۳ - ج - ۲۵۴۷۰؛ تاریخ: ۶ مهر ۱۳۲۶]

 

بخش‌نامه به دادسراها ودادگاه‌های بخش شهرستان‌ها و استان‌ها

مقتضی است مفاد بخش‌نامهٴ شمارۀ ۱۸۲۰۸ – ۳۱ مرداد ۱۳۲۳ را در نظر گرفته و با رعایت آن جدّاً جریانات را در موقع مراقب و در اجراء مقرّرات و وظایف قانونی ساعی باشید.

وزیر دادگستری

 

[دستنوشته] ۷۳۹۳ - ج -۲۵۴۷۰ – ۶ مرداد ۱۳۲۶؛

----------------------

رونوشت عطف به نامهٴ محرمانهٴ شمارۀ ۴- ۱۷۴۶ – ۱۸ شهریور ۱۳۲۶ جهت استحضار به دفتر نخست وزیری ارسال می‌شود.

وزیر دادگستری، [امضاء: از طرف، ناخوانا]

 

[حاشیهٴ ۱:] ملاحظه شد.

[حاشیهٴ ٢:] بخش‌نامهٴ ۱۸۲۰۸ – ۳۱ مرداد ۱۳۲۳ وزارت دادگستری سابقاً به عرض رسیده و استحضار حاصل فرموده‌اند.

[حاشیهٴ ۳:] سابقه، ۴- ۲۱۹۸ – ۷- ۷.

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]