[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

دادسرای انقلاب اسلامی کرج

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ -----

شماره -----

پیوست -----

 

بنیاد مستضعفان کرج

مقتضی است در صورتیکه مدارک شخصی از قبیل شناسنامه و آلبوم و غیره آقای محمود فروهر و خانم اشراقیه فروهر در آن مرکز میباشد در مقابل اخذ رسید تحویل خانواده آنان نمائید.

دادیار دادسرای انقلاب اسلامی کرج

[امضا]

[مهر رسمی]

دفتر بنیاد مستضعفان کرج

شماره ٩٨٣ / ٩٩٢

تاریخ ١٩ خرداد ١٣۶١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]