[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

سواد

اداره نظمیه کردستان

دائره تأمینات

موضوع: اخراج عبدالحمید میرزا

محرمانه فوری است

 

۱۶۴ /۶۲۸

 ۲۲ دی‌ماه ۱۳۱۳

اداره محترم گمرکات کردستان

چون حسب‌الامر مطاع مبارک هر کس از مستخدمین ادارات دولتی که خود را بهائی معرفی و شناخته شوند بایستی از خدمت دولت اخراج شوند مقتضی است عبدالحمید میرزا موزون عضو آن اداره محترم را که بهائی شناخته شده از خدمت اخراج و نتیجه را اعلام دارند.

رئیس نظمیه کردستان سرهنگ وجدانی مهر نظمیه کردستان

 

۵۵۳۰

۲۳ دیماه ۱۳۱۳

سواد فوق محض اطلاع و اجرا به اداره محترم تفتیش و تعقیب قاچاق ابلاغ می‌شود که از نتیجه اقدامات خود این اداره را مستحضر سازند که جواب اداره محترم نظمیه کردستان نوشته شود.

رئیس ولایتی گمرکات کردستان – آصفی

 

۴۳۳

سواد مراسله اداره محترم نظمیه و ابلاغیه اداره محترم گمرکات کردستان محض اطلاع و اجرا به آقای عبدالحمید میرزا موزون ارسال می‌گردد؛ بنابراین از فردا که یوم دوشنبه ۲۴ دیماه ۱۳۱۳ از اداره تفتیش و تعقیب قاچاق ناحیه کردستان اخراج هستید.

رئیس تفتیش و تعقیب قاچاق گمرکی کردستان – گابریل

 

سواد مراسله ۲۰۵ /۶۷۳ مورخه ۱ بهمن‌ماه ۱۳۱۳ اداره نظمیه کردستان – محرمانه فوری است

تعقیب ۱۶۴ /۶۲۸ راجع به عبدالحمید میرزا موزون عضو آن اداره محترم که خود را بهائی معرفی و در مجالس و محافل حضور داشته بلکه عکس خود را در جزء بهائی‌ها برداشته و تذکر داده شد او را از خدمت اخراج نمائید چنانچه ملتزم می‌شود که منحرف و منصرف از بهائی بودن بشود و از رفتن به مجالس و محافل خودداری و در آتیه تظاهرات ننموده برخلاف سابق رفتار نماید ممکن است کما فی السابق درخدمت خود باقی بماند. - رئیس نظمیه کردستان سرهنگ

 

۵۷۳۵

۳ بهمن‌ماه ۱۳۱۳

سواد شرح فوق در تعقیب ۵۵۳۰ برای اطلاع و اجرا به اداره محترم تفتیش و تعقیب قاچاق گمرکی ناحیه کردستان ارسال می‌دارد و خواهشمند است از نتیجه آن این اداره را مطلع سازند.

رئیس گمرکات کردستان- آصفی

 

۴۷۷

۳ بهمن‌ماه ۱۳۱۳

آقای عبدالحمید میرزا موزون

در تعقیب ابلاغیه ۴۳۳ مورخ ۲۳ آذر [دی] گذشته هرگاه ملتزم می‌شود که منحرف و منصرف از بهائی بودن و از رفتن به مجالس و محافل خودداری و در آتیه تظاهرات ننموده برخلاف رفتار نمایند ممکن است پیش نهادی شود به اداره ایالتی کما فی السابق در خدمت خود باقی بماند.

رئیس تفتیش و تعقیب قاچاق گمرکات کردستان

امضاء گابریل ۱۱۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]