[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[نشریه:] اخبار امری

[تاریخ:] خرداد – تیر ۱۳۳۱

[شماره:] ۲ و ۳

[صفحه:] ۹ - ۸

 

استخرج از مرقومهٴ مورخهٴ ۲۶ مرداد ماه سنهٴ ۱۳۳۰

الآن متجاوز از یک سال است که این مظلومان دستگیر و از یزد به کرمان و سپس از کرمان به پایتخت کشور جهت دادرسی اعزام گردیده‌اند و حال قریب پنج ماه است که این بیچارگان در زندان طهران در انتظار روز محاکمه، دقیقه و ساعت می‌شمرند و آنچه از مقامات صلاحیت دار تقاضا و استدعا می‌کنند که تا روز محاکمه آنان را به قید کفیل و ضامن آزاد نمایند، کمترین توجهی به دادخواهی آنها نمی‌شود و کسی به داد آن بیچارگان نمی‌رسد و گوش به فریادشان نمی‌دهد و حتیٰ نسبت به یک نفر از متهمین که طبق گزارش صریح بهداری زندان به مرض مهلکی مبتلا و وسایل مداوای او در محبس به هیچ وجه فراهم نیست و همان بهداری استخلاص او را جهت معالجه در خارج از زندان ضروری تشخیص داده است، هیچگونه اقدام مثبتی به عمل نیامده و موضوعی که با حیات یک فرد ایرانی ارتباط دارد، مدتی است مورد مکاتبات و سؤال و جواب‌های اداری قرار گرفته است.

آیا به نظر صائب آن جناب نمی‌توان از تمام این قضایا چنین استنباط نمود که عوامل و عناصری که محرک و مرتکب اصلی جنایت ابرقو بوده و با تشبثات و اعمال نفوذ و دسیسه، جمعی بی‌گناه را مقصر قلمداد نموده‌اند، هنوز هم به فعالیت‌های ناروای خود ادامه داده و در بعضی دوایر و مقامات ایجاد بیم و هراس نموده، مانع از رسیدگی به تقاضاهای حقه و قانونی متهمین می‌شوند؟

در غیر این صورت چگونه می‌توان قبول نمود با آنکه معمولاً متهمین به جنایات مهمه از قبیل قتل و غارت پس از انجام تحقیقات مقدماتی و گرفتن ضامن تا روز محاکمه آزاد می‌شوند، یک عده نفوس آبرومند از دکتر و ملاک و تاجر را که متهم به معاونت در قتل هستند، پس از یک سال توقیف در زندان، حاضر نمی‌شوند به قید کفیل و ضامن معتبر مستخلص نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]