[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت دادگستری

دفتر دادسرای دیوان عالی کشور

 

آقای مهندس ازارگان

محل گورستان بهائیان را برای دفن امواتشان در اختیار خودشان قرار دهید و آمبولانس نعش‌کش را هم تحویل دهید و رسید بگیرید.

 

[امضا] عبدالکریم [ناخوانا]

۲۱ فروردین ۱۳۵۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]