[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشاورزی

سازمان جنگلها و مراتع کشور

سرجنگلداری کل استان اصفهان

 

بسمه تعالی

 

شماره: ۲۳۳۱۵

تاریخ: ۱۲ دیماه ۱۳۶۴

پیوست: دارد

هیئت واگذاری زمین استان اصفهان – کمیسیون ماده ۳۲

محترماً به پیوست دو برگ فتوکپی نامه مورخ ۱۲ دیماه ۱۳۶۴ آقای روح‌‌‌اله آزادی که بشماره ۲۳۳۱۵- ۱۲ دیماه ۱۳۶۴ ثبت دفتر گردیده و همچنین فتوکپی مورخ ۲۱ فروردین ۱۳۶۳ آقای همایون طبیعی نجف‌آبادی که در ذیل آن نظریه حضرت آیت‌الله منتظری دامت افاضاته ممهور به مهر دفتر ایشان قید گردیده ارسال. خواهشمند است دستور فرمائید مفاد نامه‌های مذکور کمیسیون ماده ۳۲ مطرح و اتخاذ تصمیم بعمل آید ضمناً این سرجنگلداریکل با واگذاری قطعه‌ای از اراضی کویری و شوره‌زار سگزی واقع در سی کیلومتر اصفهان که ملی اعلام گردیده و متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد را بلامانع میداند. % ش ۱۲/۱۰

مصطفی بدری‌زاده

سر‌جنگلدار کل استان اصفهان

[امضا]

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در بالای صفحه]

۴-۳ /۲۰۴ -۴۲ - ۹-۱۸

۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۶

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]