[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: -----

شماره خصوصی: ۱۵۵۷۱۹

تاریخ: ۱۰ مردادماه ۱۳۴۱

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره: سیاسی

نوع پیشنویس: -----

موضوع پیشنویس:-----

ضمیمه: -----

مسئول و تاریخ پاکنویس:-----

تاریخ تحریر: -----

تاریخ پاکنویس:-----

تاریخ ثبت:-----

تاریخ خروج:----- ۱۳۲

 

ژاندارمری کل کشور

عطف بنامه شماره ۴۲۹۳ / ظ ۵ – ۱۳ خردادماه ۱۳۴۱ موضوع فعالیت فرقه بهائی در قریه اسکندری مقرر فرمائید نتیجه اقدامات معموله را بوزارت کشور اعلام نمایند.

وزیر کشور

 

معاون اداره سیاسی [امضا]

رئیس اداره سیاسی [امضا]

مدیر کل [امضا]

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]