[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

۳۱ ص - ۲۹۷۰۰۲۱۰۷

 

وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

ادارۀ کل معارف

دایرۀ: ولایات

تاریخ: ۲۷ میزان ۱۳۰۳

نمرۀ: ۴۹۲۵

 

آقای نماینده معارف مازندران

با ارسال سواد مشروحه آقا شیخ حسن کفشگرکلایی اشعار میدارد لازم است در این موضوع که ایشان اظهار داشتهاند بهطور (مداقه) و تحقیقات کافیه نموده هرچه زودتر نتیجه را اطّلاع دهید.

 

[امضاء ۳ نفر که در ص ۲۳ است]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]