[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

ن.د.ج.ا.ا/ پرسنل. افسران مشترک و کمیسر دریایی

تیمسار ریاست ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران (کارگزینی امرا)

ناوسروان کمیسر دریایی عوض گلشن

 

شماره: ۶۶/ ۳/ ۷۰۱/ ۳۷۶/ ۶

تاریخ: ۱۸ فروردین ۱۳۵۹

پیوست یک برگی

پیرو شماره: ۱۰۱ /۴ /۴۰۲ / ۳/ ۲۲/ ۱۳۵۸ صادره از ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

 

افسر یاد شده بالا بعلت بهایی بودن برابر امریه پیروی فوق از تاریخ ۱ بهمن ‎۱۳۵۸ از خدمت اخراج گردیده است برابر امریه شماره ۲۷ / ۶/ ۵/ ۶۰۳ - ۲۵ اسفند ۱۳۵۸ مراجعه و تعهد کتبی مبنی بر اینکه تبلیغ و فعالیت مرامی نخواهد نمود ارائه نموده است.

استدعا میشود با توجه باینکه مدت خدمت وی کمتر از ۱۵ سال میباشد اخراج وی نادیده فرض و نسبت به بازخریدی وی اقدام گردد، ضمنا یک برگ تعهد وی بپیوست تقدیم میگردد./م

 

سرپرست موقت [نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران] نداجا/ دریادار طباطبایی

سرپرست معاونت پرسنلی - ناخدا یکم افضلی

سرپرست مدیریت پرسنلی- ناخدا دوم دقیق

سرپرست کارگزینی افسران مشترک و کمیسر دریایی - ناوسروان کیاست

[۴ امضا] ١١ فروردین ۱۳۵۹

گیرنده:-----

 

[مهر و امضا]

فتوکپی برابر اصل است

 

[مهر] شماره مدرک ۶۶ - اقدام کننده: کارمند معینی

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]