[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: ۹۵۳۵

شماره خصوصی: ۱۸۹

جزوهدان: ۲۵

پرونده: ----

 

[آرم]

دفتر نخستوزیر

 

نوع پیشنویس: -----

موضوع پیشنویس: -----

پیوست: -----

پاکنویسکننده: -----

 

تاریخ نوشتن: ۴ مهر ماه ۱۳۲۴ تاریخ پاکنویس: ----- ماه: ----- تاریخ ثبت: ۱۱ مهر ماه ۱۳۲۴

 

وزارت دادگستری

تلگرافی بامضای آقای وکیل گیلانی در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۲۴ بدفتر نخستوزیری مخابره شده که رونوشت آن نیز بآن وزارت فرستاده شده است متمنی است دستور فرمائید نتیجه اقدام آن وزارت را درباره رسیدگی بشکایت نامبرده بنخستوزیری اعلام فرمایند.

[امضاء] ۱۰ مهرماه ۱۳۲۴

بازرس مخصوص

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]