[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

[آرم]

سازمان مرکزی

 

تاریخ ۵ دی ١٣۶٢

پیوست -----

 

بسمه تعالی

حضرت آقای موسوی تبریزی

دادستان کل انقلاب

بضمیمه فتوکپی سه نامه را که مربوط به دستگیری سه پزشک بهائی در گنبد کاوس است برای استحضار ایفاد میدارد. خواهشمند است مقرر فرمائید موضوع را مورد بررسی قرار دهند تا چنانچه پزشکان مذکور جرمی سنگین مرتکب نشده‌اند با سپردن ودیعه یا ضامن آزاد شوند و بتوانند به خدمات پزشکی خود، در آن منطقه که نیاز فراوان به پزشک دارد، ادامه دهند.

رئیس هیات مدیر نظام پزشکی مرکز

دکتر عباس شیبانی

[امضا]

٣٠ آذر ١٣۶٢

 

[یادداشت دستنویسی در وسط صفحه]

با توجه به نظر شورای عالی قضائی مبنی بر مجاز بودن کار آزاد آنها و همچنین نظر حضرت آقای گیلانی

[امضا]

[مهر] اندیکس

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

دبیرخانه دادستانی کل انقلاب

شماره ۲۷۸۹۶ / ١٠٠

تاریخ ١٠ دی ١٣۶٢

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

[ناخوانا]

 

[یادداشت دستنویسی تاریخ در بالای صفحه]

دفتر دادستان

١٠ دی ١٣۶٢

[آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]