[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

تاریخ ثبت: ۱۴ شهریور ۱۳۲۳

شمارۀ عمومی: ۹۶۷۴

 

فوری است

 

وزارت کشور

عطف به نامهٴ شمارۀ ۳۳۸۹۹ / ۷۰۴۶ / ن – ۳۱ مرداد ۱۳۲۳ راجع به تعقیب محرّکین واقعهٴ شاهرود، دستور فرمایید نتیجهٴ رسیدگی بازرسان اعزامی را زودتر اطّلاع داده و ضمناً رونوشتی از گزارش‌های واصله ارسال دارند.

نخست وزیر

 

[دستنوشته:] دبیران، ۱۲ مهر ۱۳۲۳.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]