[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نمره عمومی: ۱۲۸۴۰

نمره خصوصی: ۴۷۴۲

کارتن: ۲۱

دوسیه: ۶

 

[آرم]

وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

اداره: کل تعلیمات

دایره: امتیازات

شعبه: -----

 

نوع مسوده: -----

موضوع مسوده: -----

ضمیمه: -----

پاکنویس کننده: -----

 

تاریخ تحریر: ۶ شهریور ماه

تاریخ پاکنویس: ----- ماه

تاریخ ثبت: ۹ شهریور ماه

تاریخ خروج: ۱۰ شهریور ماه ۱۳۰۸

 

معارف و اوقاف کاشان

آقای میرزا علی محمد خان نبیلی مدیر مدرسه وحدت بشر تقاضای امتیاز تأسیس کلاسهای متوسطه را در مدرسۀ مزبور از وزارت معارف نموده و مدارک خود را هم بر طبق ماده و هم قانون اساسی معارف ارسال [ناخوانا] لازم است بموجب تصمیم شورای عالی معارف و متحدالمال ۵۹۶۲ ۲۰۰۹۲ مدرک حسن عقیده و عدم معروفیت بفساد اخلاق مشارالیه را با مسئولیت خود تصدیق نموده ارسال دارید تا نسبت به تقاضای او اقدام مقتضی بعمل آيد

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]