[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل ٩٠ قانون اساسی

 

شماره: ١۴٣١٢

تاریخ: ٢٣ بهمن ١٣۶٣

 

بسمه تعالی

دادستان عمومی ساری

احتراماً به پیوست عین معروضه برادر: آقای عطاءالله موفقی مورخ ١٣ دیماه ١٣۶٣ ارسال میگردد. دستور فرمائید با توجه به مطلب مندرج در آن با رعایت مقررات و موازین قانونی مراتب را مورد رسیدگی دقیق قرار داده نتائج اقدامات معموله را در اسرع وقت به شاکی منعکس فرمائید.

با تشکر

دفتر کمیسیون اصل نود

[آمضاء]

 

رونوشت: جهت اطلاع و پیگیری به برادر عطاءالله موفقی در پاسخ بنامه مورخ ١٣ دیماه ١٣۶٣

ساری – [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]