[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

مجلس شورای ملّی

ادارۀ دبیرخانه

شمارۀ: ۶۳۰۳

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۳۱

رونوشت نامهٴ عیسیٰ طاهری و چند نفر دیگر

 تلگراف ۱۲۶۸ – ۱۷ مهر ۱۳۳۱ از کرمان

 

بعد العنوان

عدّه[ای] از اشرار چندین خانه و باغات را آتش و اموال مردم را در رفسنجان آتش زده و غارت نمودند. فدویان جریان را به ژاندارمری و سایر مراجع قانونی رفسنجان و کرمان گزارش نموده، ولی متصدّیان امور بازداشت اشرار را صلاح ندانستند. در خاتمه چون مأمورین دولتی قادر به برقراری امنیّت محلّی نیستند، از پیشگاه محترم مجلس شورای ملّی درخواست حقّ گزاری می‌نماییم.

رونوشت برابر اصل است.

از طرف رییس ادارۀ دبیرخانه مجلس شورای ملّی، [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]