[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

شمارۀ: ۱۱۲۶۹

تاریخ نوشتن: ١٧ شهریور ١٣٢٣

تاریخ پاکنویس: ۲۲ شهریور

 تاریخ ثبت: ۲۳ شهریور ۱۳۲۳

فوری است

 

وزارت کشور

متمنّی است نتیجهٴ اقدامی که نسبت به رونوشت تلگراف شمارۀ ۵۵ – ۸ شهریور ۱۳۲۳ واصل از گرگان [راجع به] موضوع شکایت بهائیان به عمل آمده است، برای اطّلاع دفتر نخست وزیر اعلام فرمایند.

رییس دفتر نخست وزیر

[امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]