[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

شماره: ١٢- ٢٢

پیوست: دارد

 

به: ریاست محترم دادگستری ساری

از: دیوانعالی کشور

موضوع: ارسال عریضه

عین عریضه اهالی قریه ایول بپیوست ارسال میشود. دستور فرمائید با توجه به مفاد آن اقدام مقتضی معمول دارند.

دفتر دیوانعالی کشور [امضاء]

١۴ دیماه ١٣۶٣

 

رونوشت جهت اطلاع آقای / خانم ----- ارسال میشود که برای رسیدگی به مرجع مذکور مراجعه فرمائید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]