[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

تاریخ نوشتن: ۲۹ مهر ۱۳۲۵

[شماره ندارد]

 

محرمانه

 

شهربانی کلّ کشور

عطف به نامهٴ شمارۀ ۱۰۵۱۵ / ۱ / ۶۷۲۲ – ۲۶ مهر ۱۳۲۵ راجع به نبش‌قبر آن بهائی که در گورستان مسلمانان دفن شده بود، دستور فرمایید موضوع را تعقیب و نتیجهٴ اقدامات را گزارش دهند.

رییس کلّ دفتر نخست وزیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]