[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نمره----

ضمیمه-----

(ضمیمه شماره ۴)

 

۱۵۲۲۶

١٩ اردیبهشت ۴۲

 

ناحیه راه‌آهن طهران

موضوع تائید حکم آقای طراز الله میثاقی [حذف شده] به‌منظور تائید احکام اضافه حقوق سالهای ٣٩و ۴۰ و برقراری حقوق بازنشستگی درباره آقای طرازالله میثاقی اداره بازنشستگی کل کشور یک برگ تقاضای شغل وی را که در آن قید مذهب شده باشد خواسته‌اند علی‌هذا خواهشمند است به نامبرده ابلاغ فرمانید یک برگ تقاضای شغل روی نمونه ١١١٠تنظیم و جهت اقدام لازم به این اداره ارسال دارند-

رئیس کارگزینی راه‌آهن

عباس جعفری

 ۷۶۲۷۹ / ۵

 

رونوشت به انضمام یک برگ تقاضای شغل جهت اقدام لازم به بخش جریه ناحیه طهران ارسال میشود.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]