[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت دادگستری

ادارۀ حقوقی

 

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۲۱

شمارۀ: ۵۲۱۹ م

 

بانو خانم‌سلطان قدیرزاده

 

در پاسخ عریضهٴ تقدیمی شما به نخست وزیری راجع به محکومیّت کیفری حبیب‌الله روحانیان شوهر خود و درخواست عفو او که به وزارت دادگستری فرستاده شده است، اشعار می‌شود: چگونگی از دادسرای شهرستان کرمان پرسش شده، پس از وصول پاسخ و طرح در کمیسیون بخشودگی محکومین زندانی در صورتی که حکم صادر قطعی شده و نام‌برده مستحقّ بخشودگی باشد، اقدام شایسته به عمل خواهد آمد.

 

رییس ادارۀ حقوقی

 

رونوشت نامهٴ بالا ضمن اعادهٴ عریضهٴ شاکیّه در پاسخ شمارۀ ۱۵۲۹۳ – ۵ مهر ۱۳۲۱، برای استحضار دفتر نخست وزیری ارسال می‌شود.

رییس ادارۀ حقوقی، [ امضاء: دکتر عبدالحسین علی‌آبادی]

 

[دستنوشته:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۶۹۸۲، تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۲۱].

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]