[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بانک صنعتی و معدنی ایران

 

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۲۶؛

شمارۀ: ۱۳۶۸۰

پیوست: دو برگ

 

جناب اشرف آقای نخست وزیر

برای استحضار خاطر مبارک لزوماً مراتب زیر را به عرض می‌رساند: با نهایت تأسّف باید عرض کنم که چون استفاده‌ای که سابقاً از کارخانجات شمال برده می‌شد، امروز جلوگیری شده است و رؤسای کارخانجات با درستی کامل انجام وظیفه می‌نمایند و محصول کارخانهٴ نسّاجی شاهی قریب به سه برابر سنوات گذشته شده است و محصول کارخانهٴ بهشهر نیز به روزی در حدود چهل هزار متر رسیده است و کارخانهٴ مزبور در حدود ماهی یک ملیون تومان منفعت می‌دهد و از معاملات کارخانجات اعمّ از خرید و فروش نفعی برای اشخاص دیگر نیست، لذا دست به تحریکات چندی زده‌اند که گزارشات زیادی هم به عرض مبارک رسیده است و متأسّفانه چون منافع مأمورین دولتی هم از کارخانجات به کلّی قطع شده است، من‌غیر مستقیم خود این مأمورین هم مشوّق این تحریکات می‌گردند و آقایان اعظمی‌ها و وطن‌دوست و یزدانی عامل مؤثّر این تحریکات قرار گرفته‌اند و اخیراً هم آقای شیخ جلال نامی به شاهی وارد شده و در روی منبر نغمهٴ بهائیت را ساز کرده است. برای استحضار خاطر مبارک رونوشت گزارش واصله از کارخانه را که به صحّت آن کاملاً اطمینان دارم، تقدیم می‌نماید. مستدعی است رونوشت این گزارش و رونوشت گزارش واصله از شاهی را مقرّر فرمایند به شهربانی کشور و جناب آقای سمیعی استاندار با صدور اوامر عالیه در رسیدگی و خاتمه دادن به این وضع ناگوار و تحریکات منفعت‌جویانه امر به ابلاغ فرمایند.

بانک صنعتی و معدنی ایران، مدیر کلّ، [ امضاء: سلمان اسدی]

 

[دستنوشته ۱:] به عرض برسد.

[دستنوشته ۲:] [ مهر: ورود به دفتر نخست وزیر، شمارۀ: ۵۵۴۴، تاریخ: ناخوانا].

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]