[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] دنیای اسلام

[تاریخ:] ۱۷ مرداد ١٣۲۶

[شماره:] ۳۹

[صفحه:] ۲

 

*تلگرافی از طرف وجوه اهالی شاهی به نمایندگی از طرف چهار هزار نفر رسیده و ضمن آن درخواست شده است که این چند نفر بهائی را که در دبستان آنجا سمت آموزگاری دارند و ضمن تدریس اطفال مسلمان را تبلیغ می‌کنند از کار برکنار نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]