[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شرکت مخابرات ایران

اداره کل مخابرات استان مازندران

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

تاریخ -----

شماره -----

پیوست -----

 

بسمه تعالی

به فرمانداری محترم شهرستان علی‌آباد کتول

از اداره مخابرات علی‌آباد سلام علیکم

احتراماً عطف بنامه شماره ۳۱۲۶ - ۱٠ تیر ١٣۶۸ باستحضار میرساند بموجب بخشنامه شماره ۴۴۶۲ - ١١ / م - ١٢ بهمن ١٣۶٧ نخست وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران واگذاری تلفن به بهائیهای علی‌آباد که تاکنون انجام نشده در دست اقدام است پس از کسب مجوز از اداره کل مخابرات استان مازندران برابر مقررات اقدام خواهد شد.

[ناخوانا

رئیس اداره مخابرات علی‌آباد

[امضا]

رونوشت آقای حیدر علی خضوعی

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در حاشیه صفحه]

۱۴۹۴ / ۶۸۴

١٣ تیر ١٣۶۸

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]