[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره کتاب: -----

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

سال: ۱۳۱۹

 

از: سنگسر

به ط [طهران]

شماره قبض: ۱۱۸

شماره تلگراف: ۱۶

عدد کلمات: ۱۶۷

تاریخ اصل: ۲۶

توضیحات-----

تاریخ وصول: ۲۷ خرداد

نام گیرنده: -----

 

جناب نخستوزیر رونوشت هیئتوزیران رونوشت وزارت کشور با کمال احترام معروض میداریم نُه نفر از پیشهوران را شهربانی سنگسر هر یک در منازل خودشان بدون هیچ تقصیر و تحقیقاتی بغتتاً دستگیر تحویل امنیه سمنان نموده ابلاغ تبعید کردند عدۀ دیگر را نیز بنام مذهب با فشار و تعدیات گوناگون مأمورین متواری و مضطرب ساخته و علناً فحاشی و کتککاری نموده و مینمایند یک نفر از مردان ما یارای ماندن محل ندارد مغازه و دواخانه از ترس تبعید بدون تحقیقات و تقصیر بسته از اثر هجوم غیرمترقبه مأمورین جوان شانزده ساله متعلق بزندانی از وحشت و ترس بغتتاً فوت ما را همدم درد و الم تبعید نمودهاند تمنای عاجزانه از اولیای امور کشور مقدس شاهنشاهی آنکه امر برسیدگی و استخلاص زندانیان بیگناه و آسایش بقیه را داریم امر امر مبارک است.

فانیان عایله پیشهوران زندانی سنگسر زهرا مظلومی- نورنساء حیرانی- رضوانیه لقائی- قمر ممتازی- زینب حامدی- لیلی ثابتی- زینب گلستانی- گل نساء لقائی- زینب ساجدی.

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]