[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارهٴ سیاسی و گذرنامه

 

تاریخ: ۱۳  تیر ۱۳۲۳

شمارۀ:  ۴۱۳۸ - س - ۱۰۳۹ - م

 

محرمانه و فوری

 

ریاست بانک ملّی ایران

طبق گزارش شهربانی گرگان آقای نبیلی رییس شعبهٴ بانک ملّی که منتسب به آیین بهائی است، مبادرت به تبلیغات و تظاهرات مذهبی می‌نماید. چون طبق بخش‌نامهٴ شمارۀ ۷۴۴ مورّخ ۱۳ تیر  ۱۳۲۳ نخست وزیری تبلیغات بر ضدّ مذهب رسمی کشور به کلّی ممنوع وموجب انفصال است و به علاوه ممکن است خطری در گرگان متوجّه مشارٌالیه بشود؛ قدغن فرمایید مشارٌالیه به قید فوریّت احضار و در تغییر محلّ مأموریّت او اقدام بفرمایند.

 

وزیر کشور، [ از طرف، امضاء ]

[دستنوشته:] مطابق اطّلاعی که به وسیلهٴ تلفون می‌رسد، این شخص احضار شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]