[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

 

[تاریخ: تیرماه ۱۳۲۵؟]

[شمارۀ: ۶]

 

رونوشت [تلگراف] رمز ۶

 

وزارت کشور

۵۰۲، انتظام برقرار و همهٴ بهائیان [بیرجند] به کار خود مشغول، پروندهٴ امر نیز [در] دادسرا و شهربانی شدیداً تعقیب می‌گردد. ۶.

 

[شریف]

[داراشرف]

 

برابر اصل است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]