[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ اطّلاعات

 

تاریخ: ۷ آبان ۱۳۲۹

شمارۀ: ۸۴۲۲

 

ادارۀ انتظامات

گزارش تلگرافی بروجن مورّخ ۴ آبان ۱۳۲۹ ذیلاً درج می‌شود: برابر شایعات و گفتگو‌هایی که شنیده می‌شود، مختصر کشمکشی بین افراد مسلمان و بهائی واقع، ولی تا کنون اتّفاق مهمّی رخ نداده است.

از طرف رییس ادارۀ اطّلاعات و آمار [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]