[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری شمال

 

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۲۳

شمارهٴ: ۱۱ / م

 

محرمانه، مستقیم

 

مقام نخست وزیری

عطف به امریّهٴ تلگرافی ۸۷۵۶ – ۱۹ مرداد ۱۳۲۳ موضوع جلوگیری از تظاهرات و تبلیغات مذهبی به عرض می‌رساند: دستور بخش‌نامهٴ شمارۀ ۷۴۴ – ۱۳ تیر ۱۳۲۳ به وسیلهٴ وزارت کشور به این استانداری ابلاغ گردیده بود. برای این‌که سوء تفاهمی در حوزهٴ این استان ایجاد نشود، مراتب را به فرمانداری‌های تابعه اطّلاع داد که از وضعیّت حوزهٴ مأموریّت خودشان، استانداری را مستحضر دارند تا در صورت لزوم به نحو مقتضی اقدام شود. چون وضعیّت در این استان فعلاً عادّی است و گزارشی نرسیده که موجب نگرانی باشد، بنابراین برای آن‌که سوء‌تفاهمی نشود، اکتفا نموده که فرمانداری‌های تابعه را از مفاد امریّه تلگرافی مطّلع نماید و از انتشار آن در بخش‌ها و دهستان‌ها برای این‌که موضوعی در دست ندهد که منجر به فساد شود، خودداری گردیده است.

استاندار استان دوّم، ابراهیم شایان، [از طرف، امضاء]

 

[دستنوشته ۱:] نمرهٴ ۱۰۴۸، ۲۸ مرداد ۱۳۲۳.

[دستنوشته ۲:] به سابقه ضمیمه و بایگانی شود. ۲۸ مرداد ۱۳۲۳.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]